Hoàn thiện và công khai danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Hoàn thiện và công khai danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Rate this post

Hà Nội, ngày 20/01/2015 – Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về việc rà soát, hoàn thiện và công bố công khai Danh mục điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Để đảm bảo mục tiêu xây dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng cho các nhà đầu tư, Luật Đầu tư 2014 (được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015) đã ban hành kèm theo Danh mục 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Khoản 5 Điều 7 Luật Đầu tư 2014 quy định rõ: “Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia”.

Tại Công văn số 370/TB-VPCP ngày 18/9/2014, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đối với vấn đề cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp và thủ tục đầu tư, trong đó, Thủ tướng đã chỉ đạo các Bộ, ngành tập trung rà soát: “Giảm bớt thủ tục bắt buộc phải cấp phép, chuyển sang công bố công khai điều kiện để người dân, doanh nghiệp chủ động đáp ứng, tuân thủ điều kiện theo quy định, đồng thời tăng cường trách nhiệm hậu kiểm của cơ quan quản lý nhà nước”.

Đăng ký kinh doanh

Thông tin về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trên Cổng TT ĐKDNQG

Danh mục điều kiện kinh doanh đối với các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Nhằm chuẩn bị triển khai quy định của Luật Đầu tư 2014 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trên cơ sở rà soát văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, cơ quan ngang Bộ cung cấp trong quá trình xây dựng Danh mục 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thống kê, xây dựng dự thảo Danh mục các điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ:http://www.dangkykinhdoanh.gov.vn. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát, cập nhật thông tin và đề nghị các hiệp hội doanh nghiệp đóng góp ý kiến đối với dự thảo Danh mục. Việc xin ý kiến này được thực hiện đến ngày 31/03/2015.

Thứ trưởng Đặng Huy Đông

Ông Đặng Huy Đông – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Sau khi các Bộ, ngành và các hiệp hội có ý kiến góp ý, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hoàn thiện Danh mục các điều kiện kinh doanh và chính thức đăng tải công khai trên Cổng Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia cùng với Danh mục 267 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư 2014 để mọi tổ chức, cá nhân dễ dàng nắm bắt và tuân thủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn nhận được sự hợp tác tích cực của các tổ chức, cá nhân để sớm hoàn thiện Danh mục này, góp phần tạo nên một bước tiến quan trọng trong việc cụ thể hóa Hiến định về quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp và xây dựng môi trường kinh doanh ngày một thuận lợi, minh bạch hơn”.