Quan hệ thương mại giữa tiểu bang Wisconsin – Việt Nam

Quan hệ thương mại giữa tiểu bang Wisconsin – Việt Nam
Rate this post
Quan hệ thương mại giữa tiểu bang Wisconsin – Việt Nam
Quan hệ thương mại giữa tiểu bang Wisconsin – Việt Nam

In this B-corner‘s article, we review the growing trade relationship between Wisconsin and Vietnam, strategically positioned in the heart of Asia. Vietnam’s US$824 million trade surplus with Wisconsin results from its position as the fifth most important source of imports for the state by value.

Trong bài viết này của Bcorner, chúng tôi muốn đề cập đến quan hệ thương mại giữa tiểu bản Wisconsin và Việt Nam, với vị trí chiến lược ở trung tâm châu Á. Kim ngạch thương mại của Việt Nam cao hơn so với Wisconsin bởi vị Việt Nam được xem như là một trong 5 nhà nhập khẩu quan trọng nhất của nước này.

Vietnam’s exports to Wisconsin totaled US$898 million in 2014, having grown in value by 21.9 percent since 2013. To put this into perspective, in 2014 Wisconsin imported more from Vietnam than it did from Asian economic giants India and Japan.

Việt Nam xuất khẩu sang Wisconsin 898 đô la Mỹ trong năm 2014. Tăng 21.9 % so với năm 2013. Có thể nhìn thấy rằng, sản lượng nhập khẩu của Wisconsin từ Việt Nam nhiều hơn so với các gã khổng lồ của châu Á là Ấn Độ và Nhật Bản.

Print
Vietnam’s export to Wisconsin

 

Wisconsin exported over US$23.4 billion in goods and services to the world in 2014. Overall, exports to the ASEAN country are growing; from 2013 to 2014 Wisconsin’s exports to Vietnam grew 46.38 percent, but still only reached US$73.98 million. Wisconsin exporters are far from balancing the trade deficit with Vietnam. The top exports from Wisconsin to Vietnam in 2014 were food, chemicals, industrial machinery, animals, and miscellaneous manufactured commodities.

Wisconsin đã xuất khẩu hơn 23,4 tỷ USD hàng hóa và dịch vụ trên toàn thế giới trong năm 2014. Nhìn chung, việc xuất khẩu từ nước này sang các nước ASEAN đang ngày càng tăng cao; Từ năm 2013 đến 2014 sản lượng xuất khẩu của Wisconsin đến Việt Nam tăng 46,38%, nhưng vẫn chỉ đạt ở mức 73.980.000 đô la Mỹ. Xuất khẩu Wisconsin vẫn còn cách xa trong việc cân bằng kim ngạch thương mại so với Việt Nam. Hàng hóa xuất khẩu chủ yếu từ Wisconsin tới Việt Nam trong năm 2014 là thực phẩm, hóa chất, máy móc công nghiệp, động vật, và các mặt hàng được sản xuất khác.

Further Support from B-corner

B-corner can service Wisconsin-based companies that are looking to further develop their operation in Vietnam. The firm can help companies establish a direct office in the country and can guide them through the affiliated tax, legal and HR issues that come with doing so. To arrange a free consultation, please contact our Danang-Vietnam office at dkkdro@gmail.com. Hotline: 0935315689

Sự hỗ trợ từ B-corner

B-corner cung cấp dịch vụ hỗ trợ các công ty có trụ sở tại Wisconsin đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động và phát triển tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ hỗ trợ việc mở một văn phòng đại diện trong nước và hướng dẫn các vấn đề pháp lý, nhân sự và thuế. Để sắp xếp được tư vấn miễn phí, xin vui lòng liên hệ chúng tôi tại văn phòng Đà Nẵng, Việt Nam dkkdpro@gmail.com. Hotline: 0905 909 639