Triển vọng đầu tư FDI 2016: Xu hướng và cơ hội

Triển vọng đầu tư FDI 2016: Xu hướng và cơ hội
Rate this post

Vietnam’s FDI Outlook for 2016: Trends and Opportunities

Triển vọng đầu tư FDI 2016: Xu hướng và cơ hội

Vietnam’s rapid pace of integration into global commerce is likely to yield unparalleled opportunities and record foreign investment in the near to medium term.

Với tốc độ hội nhập thương mại toàn cầu nhanh chóng của Việt Nam có thể mang lại cơ hội tuyệt vời và thu hút đầu tư nước ngoài trong tương lai gần đến trung hạn.

To help investors make informed decisions about existing opportunities and likely competitors, the following article outlines key findings from some of the first FDI data released by the Vietnamese Ministry of Planning and Investment since the passage of TPP, Implementation of the ASEAN Economic Community, and signing of Vietnam’s FTA with the European Union. This article provides insight on sources, destinations, industries, and vehicles of foreign direct investment. Should any questions arise as a result of this presentation, do not hesitate to contact members of Bcorner at dkkdpro@gmail.com

Nhằm hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định trước nhưng cơ hội hiện có cũng như trước các đối thủ cạnh tranh, bài viết sau đưa ra một số kết quá từ một số thống kê vốn FDI của bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Việt Nam kể từ khi thông qua hiệp định TPP, thực hiện cộng đồng kinh tế ASEAN, ký kết FTA với khối Liên minh châu Âu. Bài viết này đưa ra cái nhìn sâu sắc về nguồn đầu tư, khu vực, ngành công nghiệp cũng như các hình thức đầu tư vốn nước ngoài vào Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan, hãy liên hệ với các thanh viên của Bcorner qua email dkkdpro@gmail.com

Initial figures from January’s FDI data show strong year on year growth over 2015. Newly registered projects reached a high of 127, up 186 percent from a year prior. Total FDI from this period was also up over 100 percent – exceeding 1.3 billion dollars. The substantial changes over 2015 help to highlight the increased importance of Vietnam as a destination for foreign capital by potential investors.

Số liện FDI ban đầu trong tháng 1 cho thấy tăng trưởng mạnh hơn so với 2015. Dự án đăng ký mới nhất đạt tới 128, tăng 186% so với năm trước. Tổng số vốn FDI trong gia đoạn này sẽ còn tăng hơn 100%, vượt mức 1,2 tỉ đô la Mỹ. Những thay đổi đáng kể so với 2015 cho thấy sự gia tăng vượt bậc của Việt Nam trở thành khu vực thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài niềm năng.

Sources of Investment

Nguồn đầu tư

The Rise of ASEAN

Sự phát triển của ASEAN

With regard to sourcing, the most notable feature of 2016’s investments lie in the uptake of capital flows originating within ASEAN. Although Vietnam is a choice destination for all within the economic bloc, based on the Vietnamese economy’s low production costs, key investors to watch within the AEC are Malaysia and Singapore – accounting for 18 and 22 percent of Vietnamese FDI respectively.

Về nguồn vốn, đặc điểm đáng chú ý nhất của đầu tư trong năm 2016 nằm ở sự tiếp nhận các dòng vốn trong khu vực ASEAN. Mặc dù Việt Nam là một khu vực được lựa trọn cho tất cả các nước trong khối kinh tế, dựa trên chi phí sản xuất thấp của nền Kinh tê Việt Nam, các nhà đầu tư chính trong cộng đồng kinh tế ASEAN là Malaysia và Singapore, chiếm 18 đến 22%  tương ứng với FDI Việt Nam.

Party to the TPP and ASEAN simultaneously, companies based in these two countries are able to tap into the combination of Vietnam’s competitive production costs and lowered trade barriers, in conjunction with the predictable government treatment and lucrative tax arrangements found within their respective home markets.

Đồng thời ký kết TPP và ASEAN, các công ty có trụ sở tại hai quốc gia này có thể khai thác lợi thế về chi phi sản xuất thấp cua Việt Nam và sự cắt giảm rào cản thương mại, kết hợp với những chính sách nhà nước và mức thuế hấp dẫn tìm thấy trong thị trường nước nhà

FDI Company in Vietnam

Destinations for Investment
Khu vực đầu tư

As in previous years, investment continues to be drawn to major cities within Vietnam such as Ha Noi and Ho Chi Minh. Investors within these localities generally benefit from improved access to infrastructure as well as the advantages of agglomeration – stemming from the concentration of talent and resources in areas with more foreign operations.

Cũng như những năm trước, đầu tư tiếp tục được rút ra cho các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các nhà đầu tư ở nhưng địa phương này thường được hưởng lợi từ việc cải thiện cơ sở hạ tầng cũng như những lợi thế từ việc thu hút tài năng và nguồn lực trong khu vực với nhiều hoạt động ở nước ngoài.

bcorner_02

[Be continue]